Warunki współpracy


Jako autorska pracownia architektury wnętrz zajmujemy się projektowaniem wnętrz prywatnych i komercyjnych, zwracając szczególną uwagę na funkcję, ergonomię i klimat tworzonych przestrzeni.

Ofertę dopasowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę metraż projektowanej powierzchni, typ i zakres współpracy.

W zależności od Państwa miejsca zamieszkania i czasu jaki mogą Państwo poświęcić na spotkania, oferujemy:

- projekt online (bazuje on na kontakcie mailowym i telefonicznym)

- projekt z nadzorem autorskimKażdy z projektów składa się z trzech etapów:

               I ETAP  ( inspiracje+ inwentaryzacja )

Na tym etapie ustalamy z Państwem zakres prac, budżet i czas realizacji.

Omawiamy wyobrażenia dotyczące wnętrz oraz preferencje stylowe. 

Analizujemy Państwa oczekiwania pod kątem funkcjonalnego rozmieszczenia pomieszczeń i mebli.

Wykonujemy dokładną inwentaryzację lokalu i sporządzamy dokumentację fotograficzną.

(przy projekcie online pracujemy na rzutach dostarczonych przez inwestora lub dewelopera).   


               II ETAP   ( aranżacja 2D + 3D )

Na tym etapie analizujemy przestrzeń pod kątem funkcji i tworzymy 2 lub 3 warianty z rozmieszczeniem pomieszczeń i mebli. Takie koncepcje przedstawiamy w postaci rzutów 2D.

Po zaakceptowaniu przez Państwa optymalnego układu funkcjonalnego prezentujemy na fotorealistycznych wizualizacjach każde z pomieszczeń objętych projektem.

Wizualizacje mogą mieć formę widoków 3D lub pełnej panoramy 360°.


               III ETAP   ( projekt wykonawczy + kontakt z wykonawcami )

Na tym etapie powstają zestawienia wykorzystanych materiałów: płytek, ceramiki, armatury, oświetlenia, gotowych mebli itd.

Przygotowujemy projekt prac budowlanych z uwzględnieniem wszystkich zmian – przede wszystkim w układzie ścian, rozmieszczeniu punktów elektrycznych, czy instalacji wodnej.

Przygotowujemy pełną dokumentację rysunkową 2D dla podwykonawców: stolarza, szklarza, kamieniarza, ślusarza itd.

W zależności od Państwa miejsca zamieszkania polecamy sklepy i wykonawców, do których mamy zaufanie. 

Terms of cooperation


As author interior design studio we design interiors of private and commercial use, paying particular attention to the function, ergonomics and climate of created space.

We tailor our projects to individual needs of our clients, cooperating on various terms, depending on the projected surface area as well as the type and scope of work.

Depending on your place of residence and on how much time you can devote to meetings with the designer, we offer:

- online projects (based on telephone and e-mail client -designer contact)

- project with author's supervisionEach project development consists of three stages:

               STAGE I  ( inspiration + inventory )

At this stage, we determine the scope of work, budget and turnaround time.

We discuss ideas concerning the design and the style preferences.

We analyze your expectations in terms of the functional arrangement of rooms and furniture.

We make a thorough inventory of the premises. We prepare photographic documentation.

(In case of online project we work on plans provided by the investor or developer)


               STAGE II  ( 2D + 3D arrangement )

At this stage, we analyse functional aspects of the designed space and create 2 or 3 variants of the arrangement of rooms and furniture. Developed concepts are presented in the form of 2D projections.

Once the optimal functional layout is accepted by the client, each of the premises covered by the project is presented as photorealistic visualization.

Visualizations can take the form of 3D views or full 360 ° panoramas


               STAGE III  ( executive project + contact with the contractors )

At this stage a list of materials recomended to be used is presented. It covers tiles, ceramics, fittings, lighting, ready-made furniture and so on.

A construction project is prepared, taking into account all the necessary constructional changes – such as the layout of walls, distribution of electric, plumbing etc.

Complete drawing documentation 2D is prepered for contractors: carpenter, glazier, mason, locksmith, etc.

Depending on your place of residence we recommend shops and trusted contractors.